e-mail
telefon
61 426 13 71
O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego 
 
Na podstawie upoważnienia z dnia 26 września 2017 roku, w związku z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 września 2017 roku, uchylam dotychczasowy tekst Statutu od § 2 i obwieszczam tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.

Tekst wchodzi w życie z dniem obwieszczenia. 
pobierz Statut

Regulamin wystawiania ocen z zachowania 
Procedurę wystawiania ocen z zachowania regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
pobierz ( wyciąg ze Statutu Szkoły)


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
pobierz (wyciąg ze Statutu Szkoły)