e-mail
telefon
61 426 13 71
Pedagog szkoły:

mgr Violetta Kleinke
Rok szkolny 2017/2018
Godziny pracy: Poniedziałek: 8.00 – 14.00Wtorek: 8.00 – 13.00Środa: 8.00 – 14.00

Czwartek: 8.00 – 13.00

Piątek: 8.00 – 11.00

 

w tym zajęcia z doradztwa zawodowego:

 

Poniedziałek 8.00 – 8.45 (klasa 2f) oraz 8.50 – 9.35 (klasa 1a)

Środa 10.35 – 11.20 (klasa 2f) oraz 11.35 – 12.20 (klasa 3d)

Czwartek 8.50 – 9.35 (klasa 1b) oraz  11.35 – 13.00 (klasa 2a)


Obowiązki pedagoga szkolnego:

1.Diagnozowanie środowiska ucznia.
2.Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
3.Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
4.Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5.Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
6.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
7.Wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
8.Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9.Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
10.Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11.Współpraca z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
12.Udzielanie porad i konsultacji.
13.Organizowanie warsztatów dla uczniów.
14.Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczni z udziałem rodziców i nauczycieli.
15.Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
16.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
17.Prowadzenie Zespołu Wychowawczego.

Kompetencje i uprawnienia pedagoga szkolnego:

1.Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych w zakresie swoich obowiązków.
2.Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności na terenie szkoły w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, wychowawcami klas i rodzicami.
3.Wydawanie opinii o uczniach w porozumieniu z wychowawcą klasy.
4.Podejmowanie interwencji w sprawach pedagogiczno – psychologicznych w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych.

W Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego został powołany Zespół Wychowawczy w składzie:

1.mgr Alicja Dolata
2.mgr Robert Dutka
3.mgr Patryk Majewski
5.mgr Violetta Kleinke
6.mgr Władysław Stelmaszyk

Przedstawiciele zespołu co roku przygotowują i opracowują pełną dokumentację planu wychowawczego dla wszystkich wychowawców klas. Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu wystawiania ocen z zachowania. Od lat przeprowadzane są badania wśród młodzieży klas I i II na temat zażywania narkotyków, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Wnioski ankiet pozwalają nam mieć kontrolę nad używkami XXI wieku. Dzięki tym kwestionariuszom z wynikami zespół opracował formularz oświadczenia dla rodziców. Opiekunowie mogą wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań, jeśli zajdzie takie podejrzenie w celu wykrycia narkotyków.

/Na zakup testów na wykrycie narkotyków Rada Rodziców i Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę./.


Zespół wychowawczy opracował:

1.Program dla rodziców pod nazwą Pedagogizacja rodziców /do wglądu bezpośrednio u pedagoga/

2.Formularz oświadczenia dla rodziców na przeprowadzenie badań na wykrycie narkotyków wśród młodzieży /pobierz/

3.Folder instytucji wspierających szkołę i rodziców /pobierz/

Szkoła uczestniczy w programach:

1.„Szkoła bez przemocy”.

2.„Bezpieczna szkoła” organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.